UWAGA: PREZENTOWANE TREŚCI NIE SĄ PORADĄ PRAWNĄ, NIE STANOWIĄ TAKŻE WYKŁADNI LUB INTERPRETACJI PRAWA !

Dziennik budowy – kilka podstawowych informacji

Dodał: Marecki/2015-03-21/Tagi: budowa, dokumentacja, dokumentacja budowy, dziennik budowy, kierownik budowy, zakończenie budowy,

Zgodnie z art. 45. ust. 1, dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ. Wydaje go organ, który wydał pozwolenie na budowę. Może on zostać zarejestrowany i wydany wówczas, gdy decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna, tj. nie przysługuje na nią odwołanie w tzw. toku instancji.

Szczegóły dotyczące dziennika budowy regulowane są przez przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (rozporządzenie wydane na podst art. 45 ust. 4 Prawa budowlanego).

Zgodnie z art. 45. ust. 2, przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji. Dziennik budowy wchodzi następnie w skład dokumentacji budowy (definicja w art. 3 pkt 13 Pb) i powinien (przynajmniej w teorii) znajdować się na budowie. Pieczę nad dziennikiem budowy sprawuje kierownik budowy - jest on zobowiązany do prowadzenia dziennika budowy na podst. art 42 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego.

Jeżeli chodzi o wpisy w dzienniku budowy, to Prawo budowlane mówi także kto jest uprawniony do ich dokonywania. Informacje te zawarte są m.in. w części ustawy poświęconej prawom i obowiązkom uczestników procesu budowlanego – rozdział nr 3, art. 17 do 27. Obok inwestora, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, wskazanych przez ustawę, jako uczestnicy procesu budowlanego, oraz geodety, wpisów w dzienniku mogą dokonywać również posiadający odpowiednie umocowanie przedstawiciele organów upoważnionych do kontroli budowy – np. powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, inspekcja pracy.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 obowiązek prowadzenia dziennika budowy nie odnosi się do budowy lub rozbiórki obiektów, dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, z wyjątkiem budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 (dot. instalacji zbiornikowych na gaz płynny). Ponadto właściwy organ może wyłączyć, w drodze decyzji, stosowanie przepisu art. 42 ust. 1 również w stosunku do innych obiektów, jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym stopniem skomplikowania robót budowlanych lub innymi ważnymi względami.

Po zakończeniu budowy, na której prowadzenie wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestor ma obowiązek zawiadamiać o tym fakcie właściwy organ lub, we wskazanych w ustawie przypadkach, wystąpić o pozwolenie na użytkowanie wybudowanego obiektu. Dopiero skuteczne zawiadomienie o zakończeniu budowy lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie stanowi formalne zakończenie budowy i daje prawo do legalnego użytkowania obiektu (sam wpis o zakończeniu robót budowlanych, zamieszczony przez kierownika w dzienniku budowy, niestety nie jest w tym przypadku wystarczający[!]). Oryginał dziennika budowy wchodzi w skład dokumentacji załączonej do wspomnianego zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na budowę (art. 57 ust. 1 Pb). Oczywiście dziennik podlega następnie zwrotowi, gdyż jest własnością inwestora. W tym miejscu warto także przypomnieć, że dziennik budowy wchodzi nie tylko w skład dokumentacji budowy, ale także, po jej zakończeniu, w skład dokumentacji obiektu np. przyjętego już do użytkowania budynku i należy przechowywać go przez cały okres jego istnienia – na Wawelu przechowują już kilkaset lat:). Obowiązek ten wynika z przepisów art. 63 ust. 1 Prawa budowlanego.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, co to znaczy, że dziennik budowy posiada rangę dokumentu urzędowego (art. 45. ust. 1 Pb). Oznacza to, że stanowi dowód tego, co zostało w nim urzędowo stwierdzone i dzięki temu może zostać z powodzeniem wykorzystany np. jako dowód w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez organ nadzoru budowlanego.

Więcej postów w kategorii: Budowa, rozbudowa, nadbudowa

Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę
Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę – cz. 1
Czy budowa altanki wymaga pozwolenia na budowę?
Rozbudowa i nadbudowa budynku
Dodaj komentarz:

Szukaj wg haseł:

altanaaltana na zgłoszeniebez pozwolenia na budowębudowabudowa bez pozwolenia na budowębudowa domu jednorodzinnegobudowa garażu na zgłoszeniebudowa na zgłoszeniebudowa wiatybudynekbudynek gospodarczybudynek gospodarczy na zgłoszeniebudynek rekreacji indywidualnejbudynek wolno stojącydefinicjedociepleniedocieplenie budynkudokumentacjadokumentacja budowydom jednorodzinny bez pozwolenia na budowędom jednorodzinny na zgłoszeniedomek letniskowydziennik budowyganekganek na zgłoszeniegarażgaraż na zgłoszenieinstalacja elektrycznainstalacje - prawo budowlaneinstalacje sanitarneinstalacje w budynkuinwestoristotne odstępstwokierownik budowykontrole budowlaneksiążka obiektulegalizacja budynku jednorodzinnegolegalizacja samowoli budowlanejnadbudowanadzór budowlanynowe prawo budowlaneobiekt małej architekturyobiekt niezwiązany trwale z gruntemodbudowaogrodzenieogrodzenie bez zgłoszeniaopłata legalizacyjnapostępowanie naprawczepozwolenie na budowępozwolenie na użytkowanieprawo budowlaneprawo budowlane 1974prawo budowlane 2017projekt budowlanyprojekt zamiennyprzebudowaremontrozbudowarozpoczęcie budowyrozpoczęcie robót budowlanychrozłożenie na raty opłaty legalizacyjnejsamowola budowlanastan techniczny budynkustara samowola budowlanastare prawo budowlanestare przepisy budowlaneterminytymczasowy obiekt budowlanyumorzenie opłaty legalizacyjnejwiatawiata bez pozwolenia na budowęwstrzymanie robót budowlanychwysokość opłaty legalizacyjnejwłaściciel obiektu budowlanegozakończenie budowyzakończenie robót budowlanychzgłoszenie robót budowlanychzmiany w prawie budowlanymświadectwo charakterystyki energetycznej